Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Van de eenmanszaak Studio Cooliejoelie, gevestigd aan de Warmoesstraat 54, 1791CS te Den Burg, Nederland.

Artikel 1 Definities

 1. Studio Cooliejoelie: gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Klant: degene met wie Studio Cooliejoelie een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Consument: degene die als natuurlijk persoon, niet rechtspersoon, een overeenkomst sluit met Studio Coolliejoelie.
 4. Overeenkomst: wanneer wordt gesproken over een overeenkomst wordt hiermee bedoeld: elke gemaakte afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Studio Cooliejoelie en klant.
 5. Diensten: onder diensten wordt onder andere verstaan: het volgen van een workshop zowel individueel als in groepsverband.
 6. Producten: onder producten wordt onder andere verstaan: alle handgemaakte producten die worden verkocht.
 7. Formulier voor herroeppingsrecht: het formulier wat bijgevoegd is in Bijlage I wat gebruikt moet worden voor het herroeppingsrecht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uiting, offerte en overeenkomst tussen Studio Cooliejoelie en klant, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van een klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio Cooliejoelie en klant zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 4. Wanneer klant als natuurlijk persoon (niet rechtspersoon) de overeenkomst aangaat met Studio Cooliejoelie, gaat klant deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Klant kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.
 5. Studio Cooliejoelie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door Studio Cooliejoelie gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Studio Cooliejoelie is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding door klant binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Studio Cooliejoelie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio Cooliejoelie anders aangeef.
 4. aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst voor het afnemen van een dienst komt tot stand nadat de aanmelding voor een dienst door Studio Cooliejoelie bevestigd is, bijvoorbeeld door middel van een offerte, factuur of e-mail. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
 2. Een overeenkomst voor de aankoop van een product komt tot stand nadat de betaling is verricht via bijvoorbeeld iDeal of andere betaalmethode. Studio Cooliejoelie zal de aankoop schriftelijk dan wel digitaal bevestigen.
 3. De door Studio Cooliejoelie opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Studio Cooliejoelie alleen, wanneer deze door haar schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de klant daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
 5. Studio Cooliejoelie is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van klant zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

 

Artikel 5 Uitvoering door derden

Klant stemt ermee in, dat Studio Cooliejoelie de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan haar bedrijf of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

 

Artikel 6 Facturatie en betaling

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is klant het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, (eventuele) materiaalkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van de gekozen dienst of product van Studio Cooliejoelie of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de klant en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.
 3. Studio Cooliejoelie is steeds gerechtigd van klant een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 4. klant is verplicht de door Studio Cooliejoelie verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is klant, na een ingebrekestelling, direct in verzuim en is klant een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van klant.
 5. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Studio Cooliejoelie.
 6. Klant is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

 

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de dienst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen van de dienst of product, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, 2 en 3, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende overeenkomst. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van de klant in een offerte gecommuniceerd worden.
 3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Studio Cooliejoelie zal klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties heeft of andere gevolgen heeft op de overeenkomst, zal Studio Cooliejoelie klant hierover vooraf inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is afgesproken zal Studio Cooliejoelie aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

 

Artikel 8 Verplichtingen van klant

 1. Klant dient ervoor te zorgen dat Studio Cooliejoelie de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Studio Cooliejoelie aan haar heeft gevraagd en nodig is voor de dienst.
 2. Klant is eraan geboden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich eraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
 3. Wanneer er een tijdsplanning is voor een dienst moet dit binnen deze tijdsplanning worden voltooid.
 4. Tijdens de dienst dient de klant zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

 

Artikel 9 Rechten van Studio Cooliejoelie

 1. Studio Cooliejoelie is gerechtigd om:
 2. De inhoud van een dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
 3. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van een dienst.
 4. De planning van onderdelen van een dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
 5. Te bepalen welke docent/trainer de dienst zal verzorgen en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen.
 6. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een dienst voor aanvang geheel af te gelasten. De klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat Studio Cooliejoelie gehouden is aan opgave van reden, waarna klant haar betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.
 7. Bepaalde klant te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend klant ontvang hiervan bericht, zonder dat Studio Cooliejoelie verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna klant haar betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 

Artikel 10 Annulering door, opzegging van en/of verhindering van deelname dienst

 1. Klant mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.
 2. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Studio Cooliejoelie.
 3. Wanneer klant een natuurlijk persoon is en de overeenkomst daardoor is aangegaan als consument, heeft klant het recht om gebruik te maken van haar herroepingsrecht binnen veertien (14) kalenderdagen. Hiervoor geldt artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
 4. Bij annulering of opzegging is Studio Cooliejoelie niet gehouden tot restitutie van het door klant betaalde bedrag en is klant gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen, mede afhankelijk van hetgeen reeds gepresteerd is door Studio Cooliejoelie.
 5. Bij annulering en opzegging zoals omschreven onder 1 van dit artikel, met uitzondering van hetgeen onder lid 3, gelden de volgende annuleringskosten:
 1. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 15% van het factuurbedrag.
 2. Binnen 1 week voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
 3. Binnen 72 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
 1. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk wanneer een dienst begonnen is. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag.
 2. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Studio Cooliejoelie.

 

Artikel 11 annulering door mij (tussentijds) bij een programma

 1. Studio Cooliejoelie is gerechtigd om zonder opgave van redenen een dienst tussentijds te annuleren. In een dergelijk geval heeft de klant het recht op terugbetaling van de door klant betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van Studio Cooliejoelie.
 2. Eventueel extra gemaakte kosten door klant voor boeking van overnachting of vervoersmiddelen worden niet vergoed door Studie Cooliejoelie.

 

Artikel 12 Opschorting en beëindiging

 1. Studio Cooliejoelie is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):
  1. klant in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
  2. klant in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
 • na het sluiten van de overeenkomst Studio Cooliejoelie de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat klant de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat klant onvoldoende kredietwaardig is; en/of
 1. klant haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
 2. klant insolvent is, waaronder begrepen dat klant in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
 3. klant niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over haar vermogen.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is klant ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de klant reeds door Studio Cooliejoelie verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Studio Cooliejoelie om de gehele schade in rechte te vorderen.
 5. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 13 Herroepingsrecht voor consument

Artikel 13.1 Herroepingsrecht PRODUCT

 1. Klant als consument kan een overeenkomst die gaat over een aankoop van een product binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Studio Cooliejoelie mag aan klant vragen waarom klant gebruik van het herroepingsrecht wil maken, maar klant is niet verplicht op de reden bekend te maken.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op het moment nadat klant, of een door haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. Als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten besteld heeft: de dag waarop klant, of een door haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen. Studio Cooliejoelie mag, alleen wanneer klant hiervan voorafgaand aan het bestelproces op duidelijk wijze over geïnformeerd is, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel ontvangen heeft;
 3. Bij overeenkomsten wanneer er op regelmatige wijze leveringen van producten plaatsvinden voor een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product ontvangen heeft.

 

Artikel 13.2 Herroepingsrecht DIENST

 1. Klant als consument kan een overeenkomst die gaat over het afnemen van een dienst binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Studio Cooliejoelie mag aan klant vragen waarom klant gebruik van het herroepingsrecht gebruik wil maken, maar klant is niet verplicht op de reden bekent te maken.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 13.3 Andere termijn herroepingsrech

1. Indien Studio Cooliejoelie de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of een formulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van artikel 13.1 en 13.2, vastgestelde bedenktijd.
2. Indien Studio Cooliejoelie de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verloopt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop klant die informatie ontvangen heeft.
Artikel 13.4 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal klant als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover en in de mate dat het nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat klant het product hanteert en inspecteert zoals dat in een winkel ook zou mogen doen.
 2. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer dit het gevolg is van een manier van omgang met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.
 3. Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Studio Cooliejoelie haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 13.5 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Wanneer klant gebruik wil maken van haar herroepingsrecht als consument, moet klant dit binnen de bedenktijd melden door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Studio Cooliejoelie.

 1. Er wordt van klant verwacht dat je zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, het product terugzendt of overhandigt aan Studio Cooliejoelie. Dit hoeft niet wanneer Studio Cooliejoelie heeft aangeboden het product zelf te halen. Er kan vanuit worden gegaan dat klant de terugzendtermijn in elk geval heeft gevolgd als klant het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 2. Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, en wanneer dat mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door Studio Cooliejoelie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij klant als consument.
  5. Klant draagt zelf de kosten voor het terugzenden van het product. Dit hoeft niet wanneer Studio Cooliejoelie heeft aangegeven aan de klant dat klant deze kosten niet zelf hoeft te dragen.
  6. Klant als consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. klant voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. klant niet heeft erkend haar herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen toestemming; of
 3. Studio Cooliejoelie heeft nagelaten deze verklaring aan klant als consument te bevestigen.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 13.6 Verplichtingen van Studio Cooliejoelie bij herroeping


1. Als Studio Cooliejoelie de melding van herroeping door klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Studio Cooliejoelie vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door haar in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop klant haar de herroeping meldt. Tenzij de Studio Cooliejoelie aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat klant het product teruggezonden heeft, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Studio Cooliejoelie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat klant heeft gebruikt, tenzij klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor klant.
4. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Studio Cooliejoelie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 13.7 Uitsluiting herroepingsrecht

Studio Cooliejoelie kan de navolgende dienst uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Wanneer het gaat over een overeenkomst betreffende een dienst: als de dienst volledig is uitgevoerd, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van klant; en
 2. klant verklaart dat klant hiermee je herroepingsrecht verliest.
 3. Wanneer het gaat om een product wat vervaardigd is, die niet geprefabriceerd is en die wordt gemaakt op basis van individuele keuze of beslissingen van de klant (bijvoorbeeld een gepersonaliseerd product), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Studio Cooliejoelie spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Studio Cooliejoelie geen invloed uit kan oefenen. Studio Cooliejoelie kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
 2. Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Studio Cooliejoelie beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door klant betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
 3. Studio Cooliejoelie is niet aansprakelijk tegenover klant voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover klant of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Cooliejoelie.
 4. Studio Cooliejoelie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Studio Cooliejoelie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van klant en een slechte uitvoering van de door Studio Cooliejoelie gegeven instructies.
 6. De door Studio Cooliejoelie opgegeven termijnen kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen. Studio Cooliejoelie is niet aansprakelijk indien een opgegeven termijn worden overschreden.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Studio Cooliejoelie haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in haar bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
 3. Als Studio Cooliejoelie, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is Studio Cooliejoelie gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan klant Studio Cooliejoelie niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 16 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie die verkregen zal worden zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die aan Studio Cooliejoelie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen is van klant, tenzij anders is overeengekomen of Studio Cooliejoelie daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
 2. Klant is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van de overeenkomst van Studio Cooliejoelie of andere klanten heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Studio Cooliejoelie of klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de door Studio Cooliejoelie ontwikkelde trainingen, programma’s, producnten, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, e-zine, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit haar werkzaamheden en software die zij gebruikt berusten bij Studio Cooliejoelie of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 17.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Cooliejoelie is het niet toegestaan om enig door haar aan klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Studio Cooliejoelie geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 18 Persoonsgegevens

Studio Cooliejoelie behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met klant strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

 

Artikel 19 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door klant binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Studio Cooliejoelie.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Studio Cooliejoelie.

 

Bijlage I
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen wilt herroepen)

Aan:
Studio Cooliejoelie
Karin Mol
Zwaanstraat 11
1791 CM Den Burg
info@studiocooliejoelie.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.